Thursday 30 January 2014

WOMEN UNITE please!

Varje dag blir jag bombarderad av arga röster från mina medsystrar.

Varje dag läser jag om orättvisor mot kvinnor.Varje dag ser jag hur samhället cirkulerar kring att kontrollera kvinnor. Varje dag hör jag hur trötta och arga kvinnor är på att vara fast i en sjuk struktur. Varje dag känner jag att jag inte orkar längre. Men det jag inte orkar med är inte outbildade eller naiva män, det är inte sexism i media, det är inte våld, sexbrott och hot, det är absolut inte feminismen.

Det är kvinnor som inte bryr sig.


Varje dag ser jag kvinnor som inte bryr sig. Kvinnor som inte bryr sig om att de är underordnade. Kvinnor som inte bryr sig om att de dansar efter patriarkatets pipa. Kvinnor som inte bryr sig om andra kvinnor. Som inte bryr sig om alla de kvinnosakskvinnor som kämpat för deras rättigheter i tidigare generationer. Som inte bryr sig om flickor som gifts bort när de är sju eller som säljs eller prostitueras eller bara glöms bort. Kvinnor som hjälper till att hålla den här skeva maktstrukturen på plats. Kvinnor som talar om för mig att jag borde lägga ner, att jag är tröttsam. Kvinnor som tycker att de hör hemma i köket och att alla andra kvinnor också gör det. Kvinnor som blir arga för att jag är högljudd och tar plats. Kvinnor som inte vill kalla sig feminister.


Varje dag ser jag all jävla orättvisa och alla de som kämpar med mig, och varje dag blir det mer och mer tydligt att kvinnornas största fiende är vi själva.


Men jag tror på oss. På oss allihopa. Vi kan. Vi kan enas. Vi kan kämpa. Vi kan hålla varandra om ryggen. Vi kan och vi måste. En jämställd värld är möjlig.

----english-----

Every day I am bombarded by angry voices from my sisters. Every day I read about the injustices against women. Every day I see how society circles around the control of women. Every day I hear how tired and angry women are, to be stuck in a diseased structure. Every day I feel that I can not cope anymore.

But what I can not cope with is not uneducated or naive men, it is not sexism in the media, it is not violence, sex crimes and threats, it is certainly not feminism.

It is women who do not care.


Every day I see women who do not care. Women who do not care about that they are subordinate. Women who do not care that they are dancing after the pipes of Patriarchy.Women who do not care about other women. Who do not care about all the feminists who fought for their rights in previous generations. Who does not care about girls who are married off when they are seven or sold or prostituted or just forgotten. Women who help keep this skewed power structure in place. Women who tell me that I should just let go, that I'm tiresome. Women who feel that they belong in the kitchen and that all other women do too. Women who become angry because I'm loud and take up space. Women who do not want to call themselves feminists .
Every day I see all the fucking injustice and all those who fight with me, and every day it becomes more and more evident that women's greatest enemy is ourselves .

But I believe in us. In us all. We can. We can unite. We can fight side by side.
We can have each others backs. We can and we must. An equal world is possible.

No comments: